SGVK

SGVK info. 

 

Länk till SGVK's egna hemsida: http://sgvk.se/

 

SGVK´s ursprungsuppdrag:

Svenska Gårds – och Vallhundsklubben ska fungera som paraplyorganisation för sina rasklubbar.
Klubben inte ska ha några egna medlemmar utan medlem är man i rasklubb.
Varje rasklubb betalar medlemsavgift till SGVK i förhållande till sitt medlemsantal och med den summa som SGVKs fullmäktigestämma beslutar.
Klubben inte ska ge ut någon tidskrift utan nå medlemmarna genom rasklubbarnas tidskrifter.
Samtliga rasklubbar ska utse en kontaktperson för all information från och till SGVK.
Rasklubbarna ansvarar för att information från SGVK når rasklubbens medlemmarna i tillräckligt god tid beroende på vad det gäller.
Införskaffa ett organisationsnummer.
Ta fram en logga.
Anordna 6-7 utställningar över landet spridda under hela året.
Rasklubbarna ska ha platsansvaret vid i stort sett var sin utställning.


Länk till SGVK’s stadgar


Medlemsskap
Man är alltså medlem i sin rasklubb och betalar medlemsavgift till den, med den summa som rasklubben bestämmer.
Rasklubben betalar in för närvarande 20:- per medlem till SGVK.
För detta får medlemmen ställa ut på SGVK:s utställningar och deltaga i lydnadsprov anordnade av någon av SGVK:s rasklubbar. För att ej behöva ta ut mer än en liten summa per medlem från rasklubbarna, måste rasklubbarna ställa plats till förfogande i sina tidningar, medlemsblad för information och PM från SGVK, som alltså inte har någon egen tidning


Följande raser ingår för närvarande i SGVK: 
Bergamasco, Berger des Pyrénées, Cao da Serra de Aires, Dansk/Svensk Gårdshund, Gos d´Atura Catala, Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Schapendoes, Schipperke, Pumi, Puli och Mudi.


Riktlinjer för Svenska Gårds och Vallhundsklubben SGVK: 
SGVK har som specialklubb fått rasansvaret från SKK för de raser som tillhör SGVK.
För att tillvarata den stora raskunskap som finns inom rasklubbarna och hos deras uppfödare, är rasklubbarna knutna till SGVK.
SGVK: s fullmäktige är det högsta beslutande organ inom organisationen, styrelsen har till uppgift verka inom de ramar och verkställa de beslut som fullmäktige tagit


Svenska Kennelklubbens krav på en specialklubb är följande:
Arrangera utställningar i enlighet med SKK:s bestämmelser.
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SKK upprättade riktlinjer samt arrangera avelsrådskonferenser för rasklubbarnas avelsråd.
Arrangera domarkonferenser för de raser som specialklubben har rasansvaret för.
SGVK är förbindelselänk mellan SKK – rasklubbarna och dess medlemmar.


OBS All korrespondens ska gå genom SGVK.


Att aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser.
Ge information till rasklubbarnas medlemmar genom rasens kontaktperson.
Vara SKK behjälplig vid domarutbildning och examination.
SGVK är ansvarig att svara på remisser och övrig a uppdrag som SKK delegerar till SGVK .


Det är viktigt för samarbetet att samtliga rasklubbar omgående sänder såväl årsmötesprotokoll, inklusive samtliga handlingar samt att fortlöpande sända styrelseprotokoll och tidskrifter till SGVK:s adress.


Rasklubbarnas aktuella stadgar skall finnas hos SGVK.
Rasklubben är skyldig att tillse så att SGVK alltid har en aktuell funktionärslista med adresser på förutom styrelsen, revisorer, valberedning som på redaktör och valphänvisare – detta enligt SKK.